Ochrana osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu

  1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.svetduhy.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.
  2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit tě (subjekt údajů) s tvými právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
  3. Vážíme si tvé důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytuješ, a proto již nyní postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.
  4. Obsah, který na tebe v tomto dokumentu čeká:

I. Obsah a účel dokumentu
II. Správce osobních údajů – společní správci – kdo jsme a jak nás můžeš kontaktovat?
III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
VI. Informace o tvých právech v oblasti ochrany osobních údajů
VII. Informácie, ktoré môžu byť zbierané používaním našich webových stránok
VIII. Další důležité informace pro uplatnění tvých práv
__________________________________________________________________________

II. Správce osobních údajů – společní správci – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Jsme dva, Miroslav Hofbauer a Barbora Vaňková.

Osobní údaje subjektů budeme zachovávat tak, abychom ti mohli nabídnout ty nejlepší služby, péči a komunikaci. Kontaktní e-mail je: [email protected] Případně další možnosti kontaktování jsou uvedeny na stránce kontakt.

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sám poskytneš. V konkrétních případech půjde především o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním e-booků, on-line kurzů nebo živých kurzů nebo poskytnutím dalších služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít tvůj souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s tvým souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom ti bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednaný produkt nebo službu (typicky bez e-mailového kontaktu ti nemůžu zaslat produkt e-mailem). Takové povinné údaje jsou ve webových formulářích označené hvězdičkou a systém tě bez jejich vyplnění nepustí k odeslání formuláře.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ nebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, IČ (jen pokud objednáváš jako podnikatel), telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných a koupených produktech a službách.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s tebou mohli uzavřít smlouvu a dodat ti tebou objednané produkty nebo služby a vést i s tím související komunikaci, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ , DIČ (jen pokud objednáváš jako podnikatel), telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných a koupených produktech a službách.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a potvrzením takové objednávky.

Osobní údaje k účelu uzavření a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakoupeném produktu/službě (tj. údaje uvedené na fakturách).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto tě informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv nebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
    Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje naších klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na tvůj mail můžeš vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáš vědět, že si další kontakt nepřeješ.
    Abychom ti mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat ti jen takové nabídky a informace, které tě nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro tebe naopak přínosné, máme naší databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přeješ zasílání informací o naších novinkách, automaticky se tvůj e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Stejně tak, když nám pošleš objednávku z webu, zařadí se tvůj kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku ti systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě tvého souhlasu (a ten můžeš pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

D. Zpracování osobních údajů na základě tvého souhlasu, pro marketingové účely

Pokud nejsi zatím naším klientem, budeme ti zasílat naší nabídku služeb a produktů, informace o nových článcích a další podobná sdělení pouze v případě, že nám k tomu udělíě svůj souhlas (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu).

Pokud nám mimo to udělíš i další souhlas, budeme zpracovávat tvé osobní údaje i k zasílání nabídky služeb/produktů naších obchodních partnerů.

Souhlas musíme mít i k případnému zasílání personalizovaných nabídek nebo personalizované reklamě na sociálních sítích typu Facebook, Instagram.

Jen s tvým souhlasem zpracováváme (zveřejňujeme za účelem prezentace našich služeb a produktů) údaje napsané v tvých referencích (nebo údaje řečené, pokud má reference podobu videa).

Před tím, než nám tvůj souhlas udělíš, tě vždy budeme informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, uděluješ jej na 5 let.

Svůj souhlas můžeš kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé tvé osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání tvého souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, českou poštu. Se zpracovateli uzavíráme smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby tvé údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších tvých právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme tvé osobní údaje, a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se tě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máš právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedeš údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máš právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali tvé osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máš právo požadovat, abychom omezili zpracování tvých osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máš právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máš právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máš právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad tvými zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváš, že dochází k porušování tvých práv v oblasti ochrany osobních údajů, máš právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů nalezneš přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Informácie, ktoré môžu byť zbierané používaním našich webových stránok

A. Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

B. Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by si sa mal vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

C. Kontaktné formuláre a súbory cookies

Ak pridáš komentár na našej stránke, môžeš súhlasiť s uložením tvojho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre tvoje pohodlie, aby si nemusel opätovne vypĺňať tvoje údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštíviš našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či tvoj prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili tvoje prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíš možnosť „zapamätať“, tvoje prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z tvojho účtu sú súbory cookies odstránené.

D. Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o tebe zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať tvoju interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania tvojej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máš účet a si prihlásený.

E. Ako dlho uchovávame tvoje údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

F. Aké práva máš nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máš účet, alebo si tu pridal komentár, môžeš požiadať o export tvojich osobných údajov, ktoré o tebe ukladáme, vrátane údajov, ktoré si nám poskytol. Môžeš tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o tebe musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

G. Kam posielame tvoje údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

H. Meranie návštevnosti na našich webových stránkach

Na meranie návštev máme nástroj, ktorý nepoužíva žiadne externé služby, takže údaje o našich návštevníkoch sa nikdy nezdieľajú so žiadnou spoločnosťou tretej strany. Ďalej sa nezhromažďujú žiadne konkrétne údaje o návštevníkoch a návštevníci sa môžu jednoducho odhlásiť zo sledovania povolením možnosti „Nesledovať“ („Do Not Track“) v nastaveniach prehliadača. Nástroj používa cookies iba na rozlíšenie medzi novým a vracajúcim sa návštevníkom a spĺňa podmienky GDPR.

VIII. Další důležité informace pro uplatnění tvých práv

V případě, že budeš mít další dotazy ke zpracování tvých osobních údajů u nás, můžeš nás kontaktovat na e-mailu [email protected]

Zprávou na tento mail můžeš také přímo uplatnit tvé práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo tebou, tě můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu nalezneš vždy na stránkách https://www.svetduhy.cz/ochrana-osobnich-udaju

Toto znění je účinné od 22.9.2020.